Head GISDTDA

GISTDA ร่วมสัมมนา BOI นำเทคโนโลยี GIS สนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรม

 1 กันยายน 2559/ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI จัดสัมมนา “BOI กับการให้บริการแบบออนไลน์ ครั้งที่ 4” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดย  GISTDA แนะนำโครงการระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้กับนักลงทุน นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ
      นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการ GISTDA เผยว่า หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ คือการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ การใช้โอกาสในอาเซียน และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม การกระจายการพัฒนาไปสู่ส่วนภูมิภาค การจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษบนพื้นที่ติดชายแดน เพื่อกระตุ้นการจัดตั้งภาคผลิตและบริการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างความสมดุลของการพัฒนาเชิงพาณิชย์และการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ดังนั้น การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นำไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนลงทุนให้กับผู้ประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในขณะที่ GISTDA เองก็เริ่มที่จะพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนเชิงพื้นที่ ซึ่งจะสามารถให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่กับผู้ประกอบการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ได้สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ขณะที่ นายวรวิทย์ อัครนิพัชร นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ เพิ่มเติมว่า วันนี้ GISTDA ให้ความสำคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เราจึงใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่คือข้อมูลภูมิสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับ ณ วันนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA พยายามพัฒนาและส่งเสริมให้มีการนำระบบ GNSS มาสนับสนุนและรองรับการใช้งานให้มากขึ้นให้สอดรับกับนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve โดยนำนวัตกรรมด้านข้อมูลในการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของประเทศไทยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ จะถือเป็นอีก 1 ระบบที่จะนำ GNSS มาประยุกต์ใช้ด้วย

Admin 1/9/2016 0
Share :