Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 30 เมษายน 2565

   GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศเพียง 71 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 28 จุด พื้นที่เกษตร 16 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 13 จุด พื้นที่เขตสปก. 9 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 4 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #ตาก 16 จุด #แพร่ 7 จุด และ #เชียงใหม่ 6 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนลดลงต่อเนื่อง พบกระจายตัวเบาบางในบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งอันเนื่องมาจากมีฝนตกจากพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 15,663 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,377 จุด และภาคกลาง 9,807 จุด ตามลำดับ
.
   ส่วนเช้านี้เวลา 10.00 น. หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยอากาศกลับมาอยู่ที่ระดับดีถึงดีมากอีกครั้ง มีเพียงจังหวัด #เชียงราย ที่ยังพบค่าฝุ่นจิ๋วอยู่ที่ 54 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)
.
   สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน วานนี้หลายประเทศจุดความร้อนลดลง โดยอันดับหนึ่งยังคงเป็น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 700 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 123 จุด และอันดับที่ 3 เป็นประเทศไทย จำนวน 71 จุด ตามลำดับ
.
  ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
   อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 30/4/2022 0
Share :