Head GISDTDA

GISTDA ได้จัดฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 GISTDA โดย สำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ได้จัดฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ภายใต้แผนปฏิบัติงานรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรในพื้นที่ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ GISTDA เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหากต้องเผชิญเหตุจากสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยลดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

โดยวิทยากรผู้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ คือ  นายธีรพัฒน์ ลิมป์วนาสกุล พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด

luckyka.tia 15/6/2022 0
Share :