Head GISDTDA

ข้อมูลจาก GISTDA เผยหลายจังหวัดแถบลุ่มน้ำชี-มูล ท่วมกว่า 1.2 แสนไร่

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ICEYE (ไอซ์อาย) พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่บางส่วนแถบลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูล 126,795 ไร่ ในเขตจังหวัด #ศรีสะเกษ  44,498 ไร่ #ยโสธร 40,223  ไร่ #อุบลราชธานี  29,348 ไร่ #ร้อยเอ็ด 12,239  ไร่ #อำนาจเจริญ  487  ไร่ ส่วนพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น 52,211 ไร่

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงที

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับ
สัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง 

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

phasaphong.tha 17/9/2022 0
Share :