Head GISDTDA

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย หัวข้อ

       (1) ผลงานและผลการใช้จ่ายภาพรวม 2 แผน ได้แก่ แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนงานพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร

       (2) ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข

       (3) ข้อเสนอแนะ

       (4) เอกสารแนบเพิ่มเติมรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565

Admin 21/12/2022 423 0
Share :

Related news