Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมงานเปิดตัว “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance หรือ GPPC)”

วันที่ 4 มกราคม 2566 GISTDA เข้าร่วมงานเปิดตัว “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance หรือ GPPC)”  โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมงานประชาสัมพันธ์เปิดตัว ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้หน่วยงานเป้าหมาย 200 แห่ง ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะได้รับคำแนะนำและร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป

amorn.pet 4/1/2023 0
Share :