Head GISDTDA

สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ทีมที่ปรึกษา ได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย รอง ผสทอภ. และ ผอ.สำนัก เข้ารับฟัง สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบทดสอบ Strengths Finder

 

ซึ่ง สทอภ. ได้เลือกเป็นแบบทดสอบ  การอ่านผลการทดสอบ การนำผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่ผู้บังคับบัญชา รวมถึงการติดตาม Job Assignment ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ  โดยผลการอบรมในครั้งนี้ สทอภ. จะต่อยอดในการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นให้สอดคล้องกับ Competency และ Skill Mapping ต่อไป

luckyka.tia 7/2/2023 0
Share :