Head GISDTDA

จุดความร้อนวานนี้ขยับขึ้นมาที่ 623 จุด

  GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อนทั้งสิ้น 623 จุด ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่ายังครองอันดับหนึ่ง มีจำนวน 1,386 จุด, กัมพูชา 123 จุด , ลาว 120 จุด,เวียดนาม 85 จุด และมาเลเชีย 23 จุด 


  จุดความร้อนในประเทศไทยวานนี้พบมากสุดในพื้นที่เกษตร 285 จุด,พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 158 จุด,พื้นที่เขต สปก. 73 จุด, ชุมชนและอื่นๆ 59 จุด, พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 37 จุด,
และพื้นที่ริมทางหลวง 11 จุด  ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ  #ลำปาง 75 จุด

  ส่วนค่าฝุ่น PM2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” แบบรายชั่วโมง เมื่อเวลา 10:00 น. ที่ผ่านมา พบ 12 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในระดับสีส้ม  และมีผลต่อสุขภาพระดับสีแดงที่จังหวัด #ลำปาง 

ขอให้ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัย และงดกิจกรรมภายนอกอาคารสถานที่เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่จะตามมา ในส่วนคุณภาพอากาศโดยรวมของประเทศอยู่ในเกฑณ์ปานกลางถึงดี

  สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ประกอบกับภูมิประเทศทางภาคเหนือของไทยมีลักษณะเป็นหุบเขาแอ่งกระทะ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการพัดและการเคลื่อนตัวของกระแสลมในพื้นที่เป็นสำคัญ
  ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
  อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจาก
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
  ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://fire.gistda.or.th/dashboard.html และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "#เช็คฝุ่น"
#จิสด้า #GISTDA #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติ

phasaphong.tha 2/5/2023 0
Share :