Head GISDTDA

THEOS-2 ยกระดับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

 

THEOS-2 ยกระดับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้


 

ทรัพยากรป่าไม้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังกังวลและให้ความสำคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องไปถึงภาวะโลกรวนและสภาพอากาศของทั่วโลก ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์เมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยยกระดับการจัดการทรัพยากรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐหรือเอกชน

 

ภาครัฐยกระดับการจัดการป่าไม้ผ่านข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

​​1. การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อควบคุมและจัดการทรัพยากรป่าไม้ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบปริมาณต้นไม้ การเจริญเติบโตของต้นไม้ และสภาพของป่าไม้ เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดการป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้

 

2. การควบคุมและป้องกันภัยจากไฟป่า

 

ข้อมูลดาวเทียมสามารถช่วยตรวจสอบความเสี่ยงและภัยจากไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ ภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมในการวางแผนการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้มีประสิทธิภาพ โดยลดความเสี่ยงต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

3. การวางแผนและตรวจสอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ข้อมูลดาวเทียมสามารถช่วยตรวจสอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าไม้ ภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และควบคุมระบบน้ำเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 

ภาคเอกชนใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการเครดิตคาร์บอน

 

ภาคเอกชนสามารถใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับ เครดิตคาร์บอนได้ ในหลายวิธีดังนี้

 

1. การบันทึกข้อมูลเรื่องการจัดการป่าไม้

 

ภาคเอกชนสามารถใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ รวมถึงการปลูกป่าใหม่หรือการดูแลรักษาป่าที่มีอยู่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ข้อมูลนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการขอรับเครดิตคาร์บอน

 

2. การตรวจสอบและติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

ภาคเอกชนสามารถใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อตรวจสอบและติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการป่าไม้หรือโครงการการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลดาวเทียมสามารถใช้ในการตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้และการควบคุมความเขียวของพื้นที่ป่าไม้

 

3. การรายงานและการตรวจสอบโครงการเครดิตคาร์บอน

 

เมื่อภาคเอกชนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครดิตคาร์บอน โครงการจะต้องรายงานข้อมูลและผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อกำหนดของโครงการเครดิตคาร์บอนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดาวเทียมสามารถช่วยในการตรวจสอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับข้อมูลละเอียดสูง

 

การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับเครดิตคาร์บอนช่วยให้ภาคเอกชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและการใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อตรวจสอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถช่วยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการรับรายได้จากเครดิตคาร์บอน และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

ภายหลัง THEOS-2 เปิดใช้งานอย่างเต็มระบบ เราคาดหวังได้เลยว่า การบริหารจัดการทรัพยากรไม้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

#THEOS2

#GISTDA

Nattakarn Sirirat 6/11/2023 0
Share :