Head GISDTDA

GISTDA STATION 2024 Ep.09

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ผ่านรายการ GISTDA STATION  ประจำปีงบประมาณ 2567   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่อได้

การจัดกิจกรรม “GISTDA STATION” Ep.09 ประจำปีงบประมาณ 2567  เป็นการสื่อสาร ในหัวข้อ "2024 Goal by สจก. & สจอ. โดยผู้บริหาร ประกอบด้วย

  • นางพนิดา  อุ่นคำ  ผู้อำนวยการนักจัดการองค์กรส่วนกลาง  (ผอ.สจก.)
  • นางวรรณวีร์ ศิลโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ผอ.สจอ.)

ที่มาสื่อสาร เกี่ยวกับ

* ภารกิจ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ และ บริการ ของสำนัก ที่จะดำเนินงานในปี 2024

* ผลงานเด่นที่จะผลักดันให้สำเร็จในปี 2024

ให้กับบุคลากร สทอภ. ได้รับรู้ และ เข้าใจ

 

luckyka.tia 23/2/2024 594 0
Share :