Head GISDTDA

ความเป็นมา
ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ NASA ERTS-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2514 ภายใต้การดำเนินงานของ โครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ทำหน้าที่ ประสานงาน จัดหาข้อมูลดาวเทียม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนจัดหาทุนฝึกอบรม ดูงาน และการประชุม ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยผลสำเร็จของโครงการ จึงได้มีการเปลี่ยนสถานภาพโครงการฯ เป็นหน่วยงานระดับกองชื่อ กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม ใน พ.ศ. 2522 และใน พ.ศ. 2525 ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมขึ้นที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นับเป็นสถานีรับแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้บริหาร องค์กร
ผู้นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย
พร้อมมุ่งสู่อนาคตของชาติที่สามารถทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนอย่างไร้ขีดจำกัด
เชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ผลักดัน การพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของประเทศอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING

Satellite
2021
ACHIEVEMENTS & AWARDS
ผลงานและรางวัล เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ
ที่มาพร้อมกับความตั้งใจและความพยายามของหน่วยงาน GISTDA