Head GISDTDA

GISTDA พร้อมสนับสนุนข้อมูล PM2.5 ร่วมวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย Thailand Consortium for Atmospheric Research (TCAR) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมลงนามถึง 28 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การมหาชน 3 หน่วยงาน จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อย่าง NARIT สสน. และ GISTDA และหน่วยงานของรัฐ 1 หน่วยงาน สมาคม 1 หน่วยงาน รวมทั้งมหาวิทยาลัยอีก 23 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดตั้งภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย ด้วยการนำโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่มีอยู่แล้ว และร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ สำหรับสนับสนุนการวิจัยบรรยากาศเพื่อตอบโจทย์คุณภาพอากาศของประเทศ การจับมือกันต่อสู้กับปัญหามลพิษของหลายหน่วยงานจะช่วยให้การแก้ปัญหาบรรลุเป้าหมายภารกิจร่วมกัน คุณภาพอากาศของประเทศก็จะดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยต่อไป นอกจากนี้ร่วมกันพัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บรรยากาศ สร้างความเข้มแข็งให้วงการวิจัยบรรยากาศของไทย อีกทั้งผลักดันให้เกิดการนำประโยชน์จากงานวิจัยไปวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ GISTDA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลจากดาวเทียมจะใช้เทคโนโลยีจากอวกาศเพื่อติดตามมลภาวะทางอากาศ ที่จะแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้ในการติดตามและบ่งชี้มลภาวะทางอากาศ ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดของการใช้เครื่องมือตรวจวัดภาคพื้นดินได้เป็นอย่างดี โดยการนำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีการตรวจวัดอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลดาวเทียมจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมบูรณาการกันจะช่วยให้เข้าใจและเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นในการวางแผนแก้ไขปัญหา PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Admin 23/11/2563 1469 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง