Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององค์กร (SIEM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1)
Admin 12/11/2021 1508 0
Share :

Related news