Head GISDTDA

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางระบบการควบคุมภายใน" ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 GISTDA โดย สำนักยุทธศาสตร์ (สยศ.) จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางระบบการควบคุมภายใน" ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุม 1 สทอภ. กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ

เพราะเรื่องของการควบคุมภายใน คือกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม หัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมดำเนินโครงการ ตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของโครงการ เป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานโดยให้มีระบบการควบคุมภายในสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 40 คน

วิทยากรบรรยาย นายทศพร จันทมงคลเลิศ ที่ปรึกษา และวิทยากร มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นต้น

luckyka.tia 25/8/2566 0
Share :