Head GISDTDA

“จากน้ำท่วมปักธงชัยลงสู่โชคชัย”
 

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนลำพระเพลิง และมีน้ำไหลงลงเขื่อนจำนวนมาก ปริมาณน้ำในเขื่อนยกระดับเพิ่มมากขึ้นและทำให้มีน้ำไหลล้นลงทางระบายน้ำล้นลงสู่คลองธรรมชาติลำพระเพลิงเป็นจำนวนมาก ซึ่งมวลน้ำจำนวนมากเอ่อล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ท้ายเขื่อนลำพระเพลิงและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมตลิ่งติดลำน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอีกระลอกในวันที่ 17 ตุลาคม 

  GISTDA วิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมขังจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบเรดาร์บันทึกภาพเช้าวันที่ 19 ตุลาคม และเช้าวันที่ 20 ตุลาคม แสดงให้เห็นถึงขอบเขตมวลน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวจากพื้นที่อำเภอปักธงชัย ไปสู่พื้นที่อำเภอโชคชัย โดยพื้นที่น้ำท่วมขังในอำเภอปักธงชัยลดลงโดยประมาณ 472 ไร่ แต่พบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นในอำเภอโชคชัยถึง 11,400 ไร่ นอกจากนี้ ยังพบพื้นที่น้ำท่วมขังในอีก 15 อำเภอ รวมถึงอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนลำพระเพลิง ซึ่งพบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้น 319 ไร่ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำขังจากดาวเทียมได้ที่ flood.gistda.or.th

Admin 22/10/2020 905 0
Share :