Head GISDTDA

ความแตกต่างของข้อมูลอากาศในประเทศเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และไทย ในภารกิจ ASIA-AQ (มีคลิป)

Joshua P. DiGangi นักจัยวิทยาศาสตร์ทางกายภาพของ NASA จะมาเล่าประสบการณ์การสำรวจคุณภาพอากาศที่ประเทศฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ก่อนมาสำรวจที่ประเทศไทย ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร GISTDA ร่วมกับ NASA บินสำรวจและเก็บข้อมูลอากาศในไทย ภารกิจ ASIA-AQ ความร่วมมือ NASA-GISTDA นำวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาประเทศ

** ถ่ายทำวันที่ 19 มีนาคม 2024 **

phakpoom.lao 27/3/2024 439 0
Share :