Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 65127065758 จ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 8/12/2022
2 65127079187 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/12/2022
3 65117582814 ซื้อเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในชั้นบรรยากาศฟอร์มัลดีไฮด์แบบอ่านค่าทันที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7/12/2022
4 65117512601 ประกวดราคาจ้างพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 7/12/2022
5 65117512601 ประกวดราคาจ้างพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 7/12/2022
6 65127079187 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 7/12/2022
7 65117567486 จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/12/2022
8 65127019909 เช่าใช้บริการ Google Cloud Platform ส่วน APIs Services โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/12/2022
9 65117567486 จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 2/12/2022
10 65127027205 จ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และภัยเเล้ง เพิ่มประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูล การรายงานผลจุดความร้อน ประสานงาน และส่งเสริมการใช้งาน ประจำจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2/12/2022