Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
1 M65050015213 จัดซื้ออุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 25/5/2022
2 M65050015213 จัดซื้ออุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบโดยวิธีพิเศษ 25/5/2022
3 M65050015213 จัดซื้ออุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบโดยวิธีพิเศษประกวดแบบ 25/5/2022
4 M65050015213 จัดซื้ออุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคานานาชาติ 25/5/2022
5 M65050015213 จัดซื้ออุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา 25/5/2022
6 M65050015213 จัดซื้ออุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 25/5/2022
7 M65050015213 จัดซื้ออุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/5/2022
8 M65050015213 จัดซื้ออุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบโดยวิธีตกลง 25/5/2022
9 M65050015213 จัดซื้ออุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง 25/5/2022
10 M65050015213 จัดซื้ออุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Demodulator) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง 25/5/2022