Head GISDTDA

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

 •  
   
 •  
   

  องค์ประกอบหลักของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย

  • ชื่อ GISTDA สีน้ำเงินเข้ม
  • ตัวอักษร G มีเส้นวงโคจรไล่ระดับสีเขียว-สีน้ำเงินเข้มล้อมรอบ หมายถึงการโคจรของดาวเทียมสำรวจโลก
  • รูปโลกเหนือตัวอักษร I คือการสำรวจโลกซึ่งเป็นภารกิจสำคัญขององค์กร
  • ตัวอักษรที่มีเส้นขอบไม่เรียบและไม่สม่ำเสมอสะท้อนให้เห็นความขรุขระของพื้นผิวโลกและความเป็นธรรมชาติ
  • ตัวอักษรที่เอียงแสดงถึงพลวัตของหน่วยงาน การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องขององค์กรรวมทั้งนวัตกรรมที่รังสรรค์ขึ้นและส่งมอบต่อสังคม
 •  
   

  สีในตราสัญลักษณ์

  • สีน้ำเงินเข้มแทนทรัพยากรน้ำ
  • สีฟ้าของรูปโลกแทนสีของท้องฟ้าและอวกาศ
  • สีเขียวแทนทรัพยากรบนพื้นดิน พืชพรรณและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

   

  ระบบเอกลักษณ์

  ระบบเอกลักษณ์
  Identity System

  ระบบเอกลักษณ์ (Identity System) ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นตัวแทนขององค์กรในการถ่ายทอดคุณค่า และความหมายขององค์กร รวมทั้งสะท้อนจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ  บุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ขององค์กร ข้อกำหนด และตัวอย่างที่สำคัญถูกรวบรวมไว้ในคู่มือเล่มนี้ ไว้เป็นแนวทางให้ผู้ปฎิบัตินำระบบเอกลักษณ์ไปใช้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณค่าขององค์กร และเอกภาพในการสื่อสารขององค์กร ระบบเอกลักษณ์ของ GISTDA (GISTDA Identity System) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก (Basic Graphic Elements) ดังนี้

  ตราสัญลักษณ์
  (Brand Mark)

  สีเอกลักษณ์
  (Identity Color)

  ข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์
  (Slogan)

  องค์ประกอบหลักของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยสัญลักษณ์ชื่อ GISTDA สีน้ำเงินเข้ม ตัวอักษร G
  มีเส้นวงโคจรสีเขียวไล่เฉดสีน้ำเงินเข้มหมุนรอบ สัญลักษณ์รูปโลกเหนือตัวอักษร I มีความหมายดังนี้

  วงโคจรรอบตัว G แสดงถึงการสำรวจโลก และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร ซึ่งมีความสร้างสรรค์สิ่งใหม่เสมอ สัญลักษณ์รูปโลกเหนือตัวอักษร I ให้ความหมายของพื้นผิวโลก ชื่อตัวอักษรชื่อองค์กรใน
  แบบเอียง ให้ความหมายของการมีพลังขับเคลื่อน ก้าวไปข้างหน้า

  สีในตราสัญลักษณ์มี 3 สีคือ สีน้ำเงินเข้ม แทนสีของมหาสมุทร ทรัพยากรนำ, สีฟ้า บนสัญลักษณ์รูปโลกแทนสีของท้องฟ้า, สีเขียว แทนสีของทรัพยากรบนพื้นดิน พืชพรรณไม้ต่างๆ ที่มองเห็นจากดาวเทียม

  ตราสัญลักษณ์แบบสีเต็ม

  ตราสัญลักษณ์แบบสีเต็ม(Full Colors Brand Mark) ซึ่งถือเป็นตราสัญลักษณ์มาตรฐานประกอบด้วย
  สีน้ำเงินเข้มที่ตัวอักษรชื่อสีเขียวไล่เฉดสีน้ำเงินเข้มที่เส้นวงโคจรหมุนรอบตัว G และสีฟ้าไล่เฉดสีขาวในแผนที่โลก ควรวางบนพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อนค่าสีไม่เกินสีดำ 30% ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้พื้นหลังสีเข้ม ค่าสีเกินกว่า 30% ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ในแบบเจาะขาว (Knock-out White Brand Mark)

  ตราสัญลักษณ์แบบสีเต็ม
  (Full Colors Brand Mark)

  ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว

  เมื่อต้องการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในที่มีข้อจำกัดทางด้านการพิมพ์ ไม่สามารถใช้ตราสัญลักษณ์สีมาตรฐานได้ อนุโลมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ชนิดสีเดียว (Solid One Color Brand Mark) ทั้งนี้ ให้ใช้สีเอกลักษณ์ คือสีน้ำเงินเข้ม สีดำ และตราสัญลักษณ์แบบเจาะขาว ตามตัวอย่าง หรือสีเมทาลิกเงิน ทอง ทองแดง และงานปั้มฟอยล์เท่านั้น

  ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว
  สีน้ำเงินเข้ม

  ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว
  สีดำ

  ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว
  เจาะขาว

  การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นสี

  การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นสี สิ่งที่ สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงเมื่อใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นสี คือต้องให้ตราสัญลักษณ์ปรากฏเห็นเด่นชัด มีน้ำหนักสีที่ แตกต่างจากพื้นอย่างชัดเจน โดยสามารถใช้ตราสัญลักษณ์แบบเจาะขาว (Knock-out White Brand Mark) กรณีที่ ใช้บนพื้นสีเข้ม

  ตราสัญลักษณ์แบบสีมาตรฐานบนพื้นสีอ่อน ค่าสีไม่เกินสีดำ 30%

  ตราสัญลักษณ์แบบเจาะขาว บนพื้นสีเข้ม ค่าสีเกินสีดำ 30%

  ตราสัญลักษณ์ร่วมกับชื่อองค์กรอย่างเป็นทางการ

  การใช้ตราสัญลักษณ์ ใช้ร่วมกับชื่อองค์กรอย่างเป็นทางการของ  GISTDA ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสร้างเอกลักษณ์และความเป็นเอกภาพให้กับองค์กรมากขึ้น

  ตราสัญลักษณ์ร่วมกับชื่อองค์กรภาษาไทย

  ตราสัญลักษณ์ร่วมกับชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ

  ตราสัญลักษณ์ร่วมกับชื่อองค์กรภาษาไทยและอังกฤษ

  การใช้ตราสัญลักษณ์ในแบบไม่ถูกต้อง

  ตัวอย่างเหล่านี้รวบรวมเพื่ออ้างอิงการใช้ตราสัญลักษณ์องค์กรที่ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถทำให้ตราสัญลักษณ์ปรากฏให้เห็นชัดเจน ทำให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

  ห้ามเปลี่ยนสีตราสัญลักษณ์

  ห้ามเพิ่มองค์ประกอบตราสัญลักษณ์

  ห้ามเปลี่ยนตัวอักษรชื่อ

  ห้ามเปลี่ยนรูปทรงองค์ประกอบอื่นๆ ในตราสัญลักษณ์

  ห้ามเพิ่มเส้นขอบ

  ห้ามใช้ตราสัญลักษณ์แบบลายเส้น

  ห้ามใช้ตราสัญลักษณ์แบบความละเอียดต่ำ

   

  ห้ามใช้ตราสัญลักษณ์ปนกับตัวหนังสือหรือข้อความ

  สีเอกลักษณ์

  สีเอกลักษณ์ ของ GISTDA แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
  กลุ่มสีหลัก (Primary Color) ได้แก่ สีน้ำเงินเข้ม (GISTDA Dark Blue) และสีเทา (GISTDA Grey)
  กลุ่มสีรอง (Secondary Color) ได้แก่ สีเขียว (GISTDA Green) และสีฟ้า (GISTDA Blue)
  กำหนดค่าของสีมาตรฐานไว้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 3 ลักษณะ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ถูกใช้งานค่อนข้างมาก
  ได้แก่
  - ตัวอย่างสีมาตรฐาน (Pantone) ใช้เป็นมาตรฐานหลัก สำหรับผลิตงานทั่วไป
  - ค่าสีในระบบงานพิมพ์ 4 สี (CMYK) สำหรับใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  - ค่าสีในระบบแสง 3 สี (RGB) สำหรับใช้บนสื่ออิเลคทรอนิกส์ และโทรทัศน์

  สีหลัก PRIMARY COLOR

  สีรอง SECONDARY COLOR

ลิงก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Admin 5/1/2565 10176 7
Share :