Head GISDTDA

สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ในรูปแบบ E-Service
 
สถิติผู้เข้าชม SPACE INSPIRIUM ในรูปแบบ Walk-in

 

สถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบ Hybridge (Onsite & Online) 

 

 
 
 
 
 
Admin 12/4/2565 3791 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง