Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงานซื้อระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศเฉพาะด้าน เพื่อการให้บริการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เศรษฐกิจและภูมิสังคม
ระยะเวลาประกาศ File
22/10/2014 ถึงวันที่ 28/10/2014
Admin 22/10/2014 723 0
Share :

Related news