Head GISDTDA

ประกาศเผยแพร่ร่างชอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางเพื่อจัดเก็บและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของ สทอภ.
ระยะเวลาประกาศ File
04/08/2014 ถึงวันที่ 06/08/2014
Admin 4/8/2014 663 0
Share :

Related news