Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
1201 M64080015511 ซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินตามระดับชั้นดิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18/8/2021
1202 64087071549 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม HOLOLEN 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 11/8/2021
1203 64087095291 จ้างการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 11/8/2021
1204 64087071549 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม HOLOLEN 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 11/8/2021
1205 64087147768 จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ภายในอาคาร Space Centrarium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 9/8/2021
1206 64087041214 ซื้ออุปกรณ์หาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) แบบพกพาและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับโครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/8/2021
1207 64077255856 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกรองน้ำภายในสระน้ำบริเวณหน้าอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน 9/8/2021
1208 M64080004754 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (AIT) ส่วนสำนักงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5/8/2021
1209 64077479497 ประกวดราคาซื้อHOLOLEN 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 5/8/2021
1210 64077479497 ประกวดราคาซื้อHOLOLEN 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 5/8/2021