Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
1 67029490997 จ้างจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/3/2024
2 67029496335 จ้างทำเสื้อโปโล เพื่อการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/3/2024
3 67029514484 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/3/2024
4 M67010012646 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประมวลผลผลิตภาพถ่ายจากดาวเทียมและซอฟต์แวร์จัดการภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/2/2024
5 M67020017986 จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานสำหรับประชาชน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/2/2024
6 67019435801 ประกวดราคาเช่าบริการคลาวด์เพื่อการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 27/2/2024
7 M67020010804 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/2/2024
8 67029259239 จ้างพัฒนาระบบต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัยระยะที่ 4 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/2/2024
9 67019358170 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบให้บริการค่าปรับแก้ตำแหน่งพิกัด ด้วยโครงข่ายสถานีฐาน GNSS CORS โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/2/2024
10 67019322397 ประกวดราคาจ้างเหมาวางแปลงและตรวจวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ ในสวนยางพาราจังหวัดฉะเชิงเทรา บึงกาฬ และนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/2/2024