Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
741 65087548511 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี 2566 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 29/8/2022
742 65087547821 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2566 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 29/8/2022
743 65087566368 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำหรับทดสอบ System End-to-End Tests (SEET) และปรับปรุงเพิ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ณ อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 25/8/2022
744 65087568313 จ้างทำซองน้ำตาล (ไม่ขยายข้าง) ซองน้ำตาล (ขยายข้าง) และซองขาว พับ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 25/8/2022
745 65087635307 จ้างเหมาซ่อมรั่วรางน้ำฝนหลังคาอาคารปฏิบัติการดาวเทียม THEOS และอาคาร Visionarium และงานรื้อโครงเหล็กบริเวณด้านข้างอาคาร Visionarium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 25/8/2022
746 65087079180 ประกวดราคาจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/8/2022
747 65087557667 จ้างเหมาบุคลากรในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/8/2022
748 65087566368 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำหรับทดสอบ System End-to-End Tests (SEET) และปรับปรุงเพิ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ณ อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/8/2022
749 65087568313 จ้างทำซองน้ำตาล (ไม่ขยายข้าง) ซองน้ำตาล (ขยายข้าง) และซองขาว พับ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/8/2022
750 65087557442 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่การดำเนิน โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/8/2022