Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 286 จุด พบมากสุดใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 202 จุด พื้นที่เกษตร 32 จุด พื้นที่เขตสปก. จำนวน 19 จุด
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 17 จุด พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 15 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด
โดยพบจุดความร้อนกระจุกตัวอยู่มากในภาคเหนือ  ซึ่งพบมากที่สุดในจังหวัด #เชียงใหม่ จำนวน 81 จุด และ #เชียงราย 59 จุด

สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อน พบมากสุดที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พบจุดความร้อนจำนวน 500 จุด รองลงมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 397 จุดในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น อาจจะช่วยให้สถานการณ์จุดความร้อนและหมอกควันไม่รุนแรงมากนัก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

Admin 4/5/2564 0
Share :