Head GISDTDA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

สำนักบริหารกลาง โดย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมให้ความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร
วัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากร สทอภ. มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดยมีนางฉวีวรรณ นิลวงศ์ เป็นวิทยากร ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.00 น
สถานที่ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร บี แจ้งวัฒนะ

Admin 22/3/2564 0
Share :