Head GISDTDA

แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
          สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Corporate Foresight) หัวข้อ “Strategic Opportunity  and RISK ให้กับเจ้าหน้าที่ สทอภ. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ จิสด้า ให้มีความรู้ในแนวทางและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ จิสด้า โดยมี คุณสุวิทย์  เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

Admin 6/6/2019 0
Share :