Head GISDTDA

จิสด้า จัดฝึกอบรมการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมก่อนการดำเนินโครงการ (Pre-valuation)

จิสด้า โดย สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมก่อนการดำเนินโครงการ (Pre-valuation) ให้กับเจ้าหน้าที่จิสด้าที่เป็นผู้จัดการและบริหารงานโครงการ  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 น.-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว มาเป็นวิทยากร พร้อมทีมงาน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

Admin 27/1/2020 0
Share :