Head GISDTDA

GISTDA จับมือ ธัชชา พร้อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วม 37 แห่ง ภายใต้ อว. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

21 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ร่วมลงนามออนไลน์บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ภายใต้การทำงานร่วมของวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (TASSHA)  โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นผู้ลงนาม และ นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ, ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย

การลงนาม MOU แบบออนไลน์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศสำหรับการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยี เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนวัตกรรม สนับสนุนในด้านงานวิจัยและงานวิชาการด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยนชน์ของชาติ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. เพื่อร่วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำไปต่อยอดสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ของปัจจุบันและอนาคต

TAG: MOU
Admin 2008 0
Share :