Head GISDTDA

“น้ำท่วมปักธงชัย 2563”

   สถานการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทําให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหลังจากเขื่อนลำพระเพลิงได้มีการระบายน้ำ เนื่องจากปริมาณกักเก็บน้ำของเขื่อนใกล้เต็มความจุของเขื่อนทำให้เขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อน จากข้อมูลของกรมชลประทาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีปริมาตรน้ำ 147.50 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 95.16% ของความจุระดับน้ำเก็บกัก 155 ล้าน ลบ.ม. จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำลงสู่คลองลำพระเพลิง ด้วยเหตุนี้มวลน้ำจึงเอ่อล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่รอบตัวเมืองอำเภอปักธงชัย

   GISTDA วิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมขังจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบเรดาร์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 พบพื้นที่น้ำท่วมใน 16 ตำบล โดยพบมากสุดในตำบลดอน (3,176 ไร่) ตำบลสะแกราช (2,633 ไร่) ตำบลสําโรง (2,027 ไร่) และตำบลตะขบ (1,322 ไร่) ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำขังจากดาวเทียมได้ที่ flood.gistda.or.th

เอกสารอ้างอิง
กรมชลประทาน. 2563. ปริมาตรน้ำในอ่าง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563. แหล่งที่มา: http://swoc.rid.go.th/
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2563. รายงานสถานการณ์สาธารณภัย วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. แหล่งที่มา: http://www.nirapai.com/
สถานีข่าว TNN. 2563. "เขื่อนลำพระเพลิง" วิกฤต อ.ปักธงชัยท่วมซ้ำ วันที่ 13 ตุลาคม 2563. แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=pXbgMYU6HUI

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #น้ำท่วม #เขื่อนลำพระเพลิง #ปักธงชัย #นครราชสีมา #โคราช #วังน้ำเขียว  #mhesi #อว #คุณค่าจากดาวเทียม

Admin 14/10/2563 1490 0
Share :