Head GISDTDA

Urban and Society

ปัจจุบันปัญหาด้านแมืองและสังคมของประเทศก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐไม่ควรมองข้าม GISTDA ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาด้านสังคมในบริบทอื่นๆ เพื่อหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริการ |  โทร.021414593  |   อีเมล marketing@gistda.or.th 

Admin 6/8/2564 7255 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง