Head GISDTDA

ใช้ข้อมูลดาวเทียมในการติดตามพื้นที่เพาะปลูก พืชเศรษฐกิจของประเทศ

ใช้ข้อมูลดาวเทียมในการติดตามพื้นที่เพาะปลูก พืชเศรษฐกิจของประเทศ

          สทอภ. ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน ของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ของประเทศ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย โดยติดตามสถานการณ์ การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 4 พืช ราย 2 สัปดาห์ จากข้อมูลดาวเทียม TERRA &  AQUA ระบบ MODIS และวิเคราะห์ช่วงเวลาการเพาะปลูกของแต่ละพื้นที่ ทำให้ ประมาณการวันเก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิตที่จะออกในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละ พื้นที่ได้ในภาพรวม

26-1.jpg

          เพื่อให้การติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สทอภ. ได้พัฒนาระบบการติดตาม สถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศที่  http://rice.gistda.or.th/ecoplant.jsp ซึ่งเป็นระบบ บริการแผนที่พื้นที่เพาะปลูกพืชแบบออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ที่เป็นปจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

Admin 28/7/2558 3559 0
Share :