Head GISDTDA

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลภัยธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สืบเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับรัฐมนตรีการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (AEM+3) ให้ประสานงานกับประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิก ASEAN รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อดำเนินโครงการ ASEAN+3 Satellite Image Archive for Environmental Study (ASIAES) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดทำเครือข่ายในการรวบรวมจัดเก็บ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียม ข้อมูล เชิงพื้นที่และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อมา สทอภ. ได้รับมอบหมาย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการนี้ ได้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิก ASEAN+3 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และได้จัดให้มีการประชุมโครงการฯ 6 ครั้ง ระหว่างปี 2544-2550 รวมทั้งได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สทอภ. กับ Korea Aerospace Research Institute (KARI) เพื่อให้เป็นรูปธรรม
สทอภ. ได้ติดตั้งระบบเครือข่ายข้อมูลภัยธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียบร้อยแล้ว และให้ บริการทางอินเทอร์เน็ต  โดยเว็บไซต์นี้เป็นศูนย์ข้อมูลที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นในประเทศสมาชิก ASEAN+3 รวมทั้ง Metadata ของข้อมูลดาวเทียมในบริเวณที่เกิดภัยพิบัติ อนึ่งเมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2550 สทอภ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อร่วมดำเนินการสร้างฐานข้อมูล ในการบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีแผนในการพัฒนาระยะที่ 2 และระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อระบบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

TAG: ASEAN
Admin 31/3/2553 883 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง