Head GISDTDA

การทดสอบความเข้ากันได้ทางไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility : EMC)

ในสัปดาห์นี้ ทีมวิศวกรพัฒนาดาวเทียมเล็ก THEOS-2 SmallSAT ได้ทำการเคลื่อนย้ายดาวเทียมไปยัง ห้อง Anechoic Chamber ของ สถาบัน Intertek ณ เมือง Leatherhead  เพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบ EMC ที่เป็นไปตามมาตรฐาน Military Standard หรือ MIL-STD-461 

โดยการทดสอบตามมาตรฐาน Military Standard หรือ MIL-STD-461 ที่ได้กำหนดไว้จะมีด้วยกัน 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย

หัวข้อที่ 1 RE102 (Radiated Emission)  เป็นการทดสอบการปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากดาวเทียม ระหว่างการชาร์ตแบตเตอรี่ โดยจะจำลองสถานการณ์ว่า  เมื่อดาวเทียมอยู่ในจรวดนำส่ง และทำการชาร์ตแบตเตอรี่อยู่นั้น  จะต้องไม่ปล่อยสัญญาณรบกวน ระบบต่างๆ ของจรวดนำส่ง และระบบอื่นๆ รอบข้าง โดยมีการตรวจจับสัญญาณเพื่อหาสัญญาณรบกวน ตั้งแต่คลื่นความถี่ 10kHz จนถึง 18GHz

หัวข้อที่ 2 RS103 (Radiated Susceptibility) เป็นการทดสอบความทนต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมระหว่างการชาร์ตแบตเตอรี่ เพื่อให้มั่นใจว่าดาวเทียมจะสามารถทนต่อสัญญาณรบกวนต่างๆ ได้ ตามข้อกำหนดของจรวดนำส่ง โดยมีการตรวจจับสัญญาณเพื่อหาสัญญาณรบกวน ตั้งแต่คลื่นความถี่ 10kHz จนถึง 18GHz ด้วยเช่นกัน

หัวข้อที่ 3 Antenna Function Check เป็นการทดสอบการทำงานของสายอากาศบนดาวเทียม เพื่อวัดระดับการแพร่สัญญาณคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และการตอบสนองต่อการรับสัญญาณคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีการทดสอบกับย่านความถี่ที่ใช้งาน คือ S-band, X-band, L-band และ VHF

หัวข้อที่ 4 SYSTEM SELF SUSCEPTIBILITY เป็นการทดสอบความสามารถของอุปกรณ์ ที่มีความอ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนที่ถูกสร้างขึ้นจากอุปกรณ์อื่นในดาวเทียมเอง โดยจะเน้นเปิดอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลัก อย่างเช่น เครื่องรับสัญญาณ S-band, L-band, VHF และ ระบบกล้อง รวมถึงpayload ต่างๆ เป็นต้น

โดยผลการทดสอบในหัวข้อที่ 1-2 จำเป็นต้องส่งให้กับผู้นำส่งจรวดก่อนทำการส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ ส่วนในหัวข้อที่ 3-4 เป็นการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของดาวเทียมในภาพรวม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
นายลิขิต วรานนท์
หัวหน้าทีมวิศวกรไทย ร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็ก THEOS-2  Small Satellite ณ ประเทศอังกฤษ

TAG: THEOS-2
Admin 19/8/2564 2751 0
Share :