Head GISDTDA

ปรากฏการณ์อาเซียน หัวข้อ “GISTDA กับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยและอาเซียน : ASEAN ECONOMIC

ประเด็นการสัมภาษณ์ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. ในรายการ ปรากฏการณ์อาเซียน หัวข้อ “GISTDA กับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยและอาเซียน : ASEAN ECONOMIC CLUSTERING MAP” ออกอากาศทางช่อง Spring News เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 06.30 น.

TAG: gistda
Admin 30/9/2557 772 0
Share :