Head GISDTDA

วันนี้ดาวเทียมไทยโชต ได้ย่อเมืองไทยไว้ในมือคุณแล้ว "GISTDA GO"

บริการ GISTDA Go หรือ Global Online เป็นบริการเผยแพร่ข้อมูลแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ
ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสารสนเทศ(องค์การมหาชน)โดยมีจุดเด่นคือ ใช้ภาพดาวเทียมจากดาวเทียมไทยโชตของประเทศไทยเราเอง

Download:

App Store : https://itunes.apple.com/th/app/gistda-go/id924873991?mt=8
Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.longdo.gistdago.androi...

Admin 30/10/2557 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง