Head GISDTDA

สรุปเหตุการณ์การติดตามคราบน้ำมันบริเวณชายหาด อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 ตามแผนงานการติดตามและเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรณีตรวจพบลักษณะคล้ายคราบน้ำมันบริเวณชายหาด อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอละแม จังหวัดชุมพร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 นั้น

     สทอภ. ได้ทำการติดตามและตรวจสอบคราบน้ำมันด้วยข้อมูลภาพถ่ายภาพดาวเทียม Radarsat-2 บันทึกภาพเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.40 น. ซึ่งจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไม่พบคราบน้ำมันบนผิวน้ำทะเลและ ในกรณีนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือพื้นที่การตรวจวัดของระบบเรดาร์ชายฝั่งของ สทอภ. จึงไม่สามารถทำการตรวจสอบที่มาของคราบน้ำมัน (Backtracking Trajectory) ได้

Radarsat

รูปที่ 1 แผนที่ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Radarsat-2 วันที่ 27 พ.ย. 2558 เวลา 18.40 น
แสดงการติดตามคราบน้ำมันบริเวณชายหาดอำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ สทอภ. ได้ทำการตรวจสอบและตามคราบน้ำมันจากกรณีเกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีโอกาสที่จะมาจากคราบน้ำมันกลุ่มนั้นหรือไม่ โดยทำการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันจากเกาะไผ่ ด้วยข้อมูลกระแสน้ำรายชั่วโมงจากระบบเรดาร์ชายฝั่งระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 58 (เวลา 18.00 น.) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 58 (เวลา 05.00 น.) พบว่า คราบน้ำมันจากเกาะไผ่เคลื่อนที่ลงมาอยู่กลางทะเลอ่าวไทย ห่างจากชายฝั่ง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร จึงไม่เกี่ยวข้องกับคราบน้ำมันที่พบในจังหวัดชุมพร

Radarsat

รูปที่ 2 แผนที่แสดงการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันบริเวณจากกรณีเกาะไผ่ ช่วงวันที่ 23 - 30 พ.ย. 58

Admin 1/12/2558 842 0
Share :