Head GISDTDA

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo Skymed-4 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์

“พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ประมาณ 323,319 ไร่  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน”
GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่  http://flood.gistda.or.th

Cosmo Skymed-4 วันที่ 13 ตุลาคม 2564

Admin 13/10/2564 145 0
Share :

Go to top