Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1)
Admin 23/11/2564 1532 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง