Head GISDTDA

เยี่ยมชมดูงาน GISTDA อำเภอศรีราชา ชลบุรี

การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน GISTDA อำเภอศรีราชา ชลบุรี ณ อุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ  

แนวทางปฎิบัติในการเยี่ยมชมดูงานตามแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal)

1. การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานภายใน สทอภ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะพิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสมตามภารกิจของ สทอภ. เป็นสำคัญ โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2. สามารถแจ้งเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. ศรีราชา ชลบุรี ได้สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ  13.30 – 16.30 น. โดยคณะดำเนินการจองคิวเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

3. จำนวนผู้ขอเข้าเยี่ยมชมดูงานไม่เกิน 15 คน ต่อ 1 คณะ/ต่อรอบ/ต่อหน่วยงาน เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง Social Distancing

4. คณะดูงานจัดส่งหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. ศรีราชา ชลบุรี โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ของคณะผู้เยี่ยมชม ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ของประสานงาน พร้อมแนบแบบฟอร์มแจ้งหัวข้อการเข้าชม

5. ผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. สทอภ. ศรีราชา ชลบุรี ควรอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

6. ก่อนเดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงาน ให้คณะดูงานประสานจัดส่งหลักฐานคณะดูงานทุกคนให้เจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

6.1 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน
6.2 เอกสารรับรองผลการตรวจ COVID‑19 แบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ สำหรับการตรวจที่ดำเนินการไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าเยี่ยมชม/ดูงาน หรือ ในรูปแบบ Rapid Antigen Test (RTK) ที่มีผลเป็นลบ โดยดำเนินการตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเข้าเยี่ยมชมดูงาน
6.3 กรณีผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว ให้แสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่เข้าเยี่ยมชมดูงาน

7. ในวันที่เข้าเยี่ยมชมดูงาน ให้ดำเนินการผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองและลงทะเบียน ดังนี้

7.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมติดสติ๊กเกอร์สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจ หากเกินกว่า 37.5 องศา จะต้องให้บุคคลนั้นนั่งรอในจุดที่กำหนดไว้ให้ จนกว่าคณะที่เหลือจะเยี่ยมชมแล้วเสร็จ
7.2 ลงทะเบียนเข้าพื้นที่โดยประเมินความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชัน "ไทยเซฟไทย" https://savethai.anamaimoph.go.th/poll.php หรือ "ทำแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิค-19"
7.3 ผู้เข้าเยี่ยมชมดูงานจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มีการเยี่ยมชมดูงานใน สทอภ. ศรีราชา ชลบุรี

8. การเยี่ยมชม/ดูงาน กำหนดในรูปแบบการบรรยายในห้องประชุม และพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น งดการเดินเยี่ยมชมในพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากกำหนดการ

9. การเข้าเยี่ยมชมดูงานจะให้บริการเฉพาะน้ำดื่มแบบขวดเท่านั้น ของดการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชม

1. ติดต่อประสานงานเพื่อจองวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมได้ที่หมายเลข 033-005-832 (น.ส.ศิริภาวรรณ  สาธร)
2. ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. ศรีราชา ชลบุรี โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ รายชื่อคณะที่มีรายละเอียดข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน  รายชื่อคณะผู้เยี่ยมชมโดยละเอียด พร้อมแนบแบบฟอร์มแจ้งหัวข้อการเข้าชม

ส่งหนังสือมาก่อนที่ อีเมล์ siripawan@gistda.or.th
และฉบับจริงส่งไปรษณีย์ มาที่

สทอภ. ศรีราชา เลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 18/1/2565 20525 8
Share :