Head GISDTDA

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  1. GISTDA ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้อมูลดาวเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไฟป่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  2. GISTDA ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice และ AgroGis Roi-Et 4.101 ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ และสำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ

  3. GISTDA และจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือคณะทำงานฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

  4. GISTDA ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับ เยาวชน จากโครงการ U2T ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ สำหรับเตรียมความพร้อมการแข่งขัน “แฮกกาธอน ระดับประเทศ”

  5. GISTDA ลงพื้นที่ภาคเหนือส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน


     

Admin 25/1/2565 1489 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง