Head GISDTDA

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลจากดาวเทียมชี้ ตาก เชียงใหม่ ลำปาง เสี่ยงสูงเกิดไฟป่า ช่วงวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2565
.
     GISTDA เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า โดยในช่วง 7 วันนี้ มี 3 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #ตาก #เชียงใหม่ และ #ลำปาง ตามลำดับ โดยทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือมีตัวเลขคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงสูงรวมทั้งหมดประมาณ 20 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้ามากกว่าร้อยละ 33.3 หรือประมาณ 5 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ สาเหตุนั้นอาจเกิดจากการเผาในกิจกรรมการเกษตร หรือการเผาเพื่อหาของป่า/ล่าสัตว์ จนทำให้เกิดการลุกลาม เป็นต้น
.
     โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
     ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ คาดการณ์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดย GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
.
#gistda #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่22 #ดาวเทียม #อวกาศ #ภูมิสารสนเทศ #GIS #ไฟป่า #พื้นที่เสี่ยง #คาดการณ์ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #อว #mhesi #ลำพูน #อุตรดิตถ์ #แพร่ #น่าน #เชียงราย #พะเยา #สุโขทัย #กำแพงเพชร #พิษณุโลก #พิจิตร #อุทัยธานี #นครสวรรค์ #เพชรบูรณ์ #แม่ฮ่องสอน

Phapawich Mahamart 14/2/2565 0
Share :