Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมหลักสูตร Modern Approach For Modern Management รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Modern Approach For Modern Management รุ่นที่ 2” ให้กับผู้บริหารระดับต้น ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ จากทุกส่วนงาน เพื่อเติมเต็มศักยภาพทางด้านการบริหารองค์กร บุคลากร การเสริมสร้างภาวะผู้นำ รวมถึงการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และเชื่อมโยงคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้บริหารทุกระดับ 

โดยมีวัตถุประสงค์

1)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและผู้นำในสภาวะการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการองค์กรสมัยใหม่ การบริหารงาน การบริหารเวลา และการบริหารบุคลากร

2)  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารองค์กรและการบริหารบุคลากรระหว่างผู้บริหาร และนำผลการแสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนประสบการณ์มากำหนดทิศทางในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ สทอภ. (2566-2570)

3)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ระหว่างผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กรและบุคลากร กับผู้บริหาร สทอภ.

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้บริหาร สทอภ. นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการวางแผนการบริหารองค์กร และพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับบริบทของยุคสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

โดยวิทยากร : นายสรวุฒิ หรณพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

 

luckyka.tia 14/2/2565 0
Share :