Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 27 เมษายน 2565

   GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 244 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 107 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 59 จุด พื้นที่เกษตร 45 จุด พื้นที่เขตสปก. 20 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 11 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #เชียงราย 52 จุด #น่าน 33 จุด และ #แม่ฮ่องสอน 27 จุด ตามลำดับ สอดคล้องกับการประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน (คือช่วงวันที่ 25 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565) จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่กระจายตัวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวานนี้พบ 139 จุด ส่วนภูมิภาคอื่นยังคงพบจุดความร้อนเล็กน้อย ไม่แตกต่างจากหลายวันที่ผ่านมามากนัก ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 27 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 15,280 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,342 จุด และภาคกลาง 9,656 จุด ตามลำดับ

   ส่วนค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช้านี้เวลา 09.00 น. ภาคเหนือฝุ่นยังเพิ่มต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปานกลาง (สีเหลือง) ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) นำโดยจังหวัด #เชียงราย #น่าน และ #แม่ฮ่องสอน ที่พบค่าฝุ่นอยู่ที่ 76 56 52 มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนภูมิภาคอื่นๆ มีฝุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ภาพรวมอากาศยังคงอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

   สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่งคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4,268 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 2,644 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 439 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ

   ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

   อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 27/4/2565 0
Share :