Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการจัดทำแบบสำรวจ การรับรู้ด้านการควบคุมภายใน ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้บุคลากร สทอภ. ร่วมรับฟัง และ ร่วมจัดทำแบบสำรวจการรับรู้ด้านการควบคุมภายใน ของ สทอภ. ประจำปี 2565  ให้กับบุคลากร สทอภ. ทุกระดับ สร้างการรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วม ถึงการจัดทำการควบคุมภายในขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยกล่าวถึงความสำคัญในการจัดทำการควบคุมภายในของ สทอภ. และการจัดทำแบบสำรวจการรับรู้ด้านการควบคุมภายใน กับกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมในวันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนต้องให้ความร่วมมือกัน  เพราะการจัดทำการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง คือสิ่งสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ตาม พรบ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และ เป็นส่วนหนึ่งในข้อกำหนดของ กพร.  นอกจากจะมีเรื่องของการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว ต้องมีเรื่องของการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

การควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการกำกับองค์กรที่ดี (Good Governance)

และในทุก ๆ ปีจะต้องมีการจัดทำแบบสำรวจการรับรู้ด้านการควบคุมภายในของสำนักงาน โดยแบบสำรวจจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ รวมทั้งหมดประมาณ 62 ข้อย่อย  ที่เป็นกลไกขั้นพื้นฐานของกระบวนการกำกับดูแล การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ให้ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทำแบบสำรวจนี้ด้วย

สามารถรับชมย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นนี้ 

https://drive.google.com/drive/folders/1NyTszAzKjPEm3z2q8FDKHFSAvohAX2g9

luckyka.tia 10/5/2565 0
Share :