Head GISDTDA

GISTDA จัดฝึกอบรม “การจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน” ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์  ได้จัดการฝึกอบรม “การจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน” ภายใต้การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ขึ้น เป็นการบรรยายกับ 3 หัวข้อสุดท้ายประกอบด้วย

  • การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อมภายในภายนอกสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ความสำคัญและการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

โดยการบรรยาย ได้รับเกียรติจาก คุณศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ บุคลากร ของ GISTDA 

ผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ทั้งพื้นที่ ศรก.  และ พื้นที่ ชลบุรี ที่ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายหลัก บุคลากร สทอภ. แม่บ้าน และ รปภ.  รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 70 คน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรับชมย้อนหลังการบรรยายได้ที่แชร์ไดร์นี้

 https://drive.google.com/drive/folders/1pEzucfTvQdzHiuy_mYCG23JUSKXcHJQg

luckyka.tia 24/5/2565 0
Share :