Head GISDTDA

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ GISTDA

ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ลง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565

luckyka.tia 29/6/2565 854 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง