Head GISDTDA

GISTDA ศรีราชา ชลบุรี เข้ารับการตรวจประเมิน Green Office

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พื้นที่ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรอวกาศ อำเภอ ศรีราชา จ.ชลบุรี อาคารสถานีดาวเทียม THEOS เฟส 1-2  ขนาดพื้นที่ของรับการตรวจประเมิน 10,100 ตารางเมตร

โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รอง ผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานคณะทำงานฯ ดำเนินการรับการตรวจประเมินในพื้นที่

พร้อมกันนี้ คณะทำงานทั้ง 6 หมวดร่วมให้ข้อมูลและลงพื้นที่ในการตรวจประเมินด้วย

luckyka.tia 27/7/2565 0
Share :