Head GISDTDA

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 ของวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 พบน้ำท่วมขังทั้งสิ้น 175,521 ไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 ของวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565  พบน้ำท่วมขังทั้งสิ้น 175,521  ไร่ (สีแดง) แบ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสุโขทัย จำนวน 74,820 ไร่ จังหวัดพิจิตร จำนวน 44,843  ไร่ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40,796 ไร่ จังหวัดเชียงราย จำนวน 6,111 ไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 6,055 ไร่ และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2,896 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ และริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักสายรองของพื้นที่โดยรอบ ซึ่งรวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมในระบบ GSMAP เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 พบการกระจายตัวของฝนในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อน โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป  

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

amorn.pet 17/8/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง