Head GISDTDA

GISTDA คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง)

 

 

GISTDA คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง)

ตามที่ GISTDA ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 พื้นที่ ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกของการเข้าร่วมโครงการฯ และ GISTDA ก็สามารถคว้ารางวัลระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) มาได้ทั้ง 2 พื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้
1. พื้นที่ อาคารสถานีดาวเทียม THEOS เฟส 1-2 ชลบุรี  ได้รับผลการตรวจประเมินที่ 95.56 คะแนน
2. พื้นที่ ศูนย์ราชการ ชั้น 6-7 กรุงเทพฯ ได้รับผลการตรวจประเมินที่ 95.20 คะแนน

ในนามของผู้บริหาร และ คณะทำงานดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว ขอขอบคุณ บุคลากรทุก ๆ คน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน สามารถทำให้ GISTDA ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิณเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีกด้วย 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะยังคงรักษาระดับมาตรฐานความดีนี้ไว้  เพื่อความยั่งยืนต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของเราทุกคน 

Nanfa Sangnakorn 5/10/2565 1
Share :